Превземи согласност/Изјава за родител  


Се согласувам погоренаведеното малолетно лице да учествува со свој цртеж на натпреварот, неговите лични податоци да бидат обработувани исклучиво за потребите на наведениот натпревар и доколку му биде доделена награда се согласувам неговото име и презиме да бидат јавно објавени.